Snel Zoeken
 
Gebruik keywords om je produkt te vinden.
Uitgebreid Zoeken
Selecteer op prijs
Daarom Koopje NU
 Gratis verzending binnen NL
 Buiten NL slechts + Ä2,95
 15 dagen zichttermijn
 Levertijd 3-5 werkdagen
Keurmerk TOPWINKEL bij beslist.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen verkopen op afstand, tussen opdrachtgever enerzijds en KoopjeNU anderzijds. Op deze overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij KoopjeNU (Mob-Com), schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

Artikel 2 - Aanbieding en overeenkomst

2.1 Iedere door KoopjeNU (Mob-Com) uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een termijn voor de aanvaarding is gesteld.

2.2 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in, prijslijsten of andere drukwerken, dan wel via het Internet via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.

2.3 Voor overeenkomsten gesloten met koper zonder gelijktijdige aanwezigheid van beide partijen, zoals door middel van Internet, e-mail, fax, telefoon, post of een andere communicatietechniek, nader te noemen 'verkoop op afstand', geldt dat Mob-Com een bevestiging per e-mail aan de koper zal verzenden.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

3.3 Indien de consument het bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen viertien dagen terugbetaling plaatsvinden.

3.4 Mob-Com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. KoopjeNU (Mob-Com) is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Zichttermijn

4.1 In geval van een overeenkomst geldt een zichttermijn van 15 dagen na ontvangst van de zaak door of namens de consument, waar binnen de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder dat hij een boete verschuldigd is, kan ontbinden, onder de voorwaarde dat de prijs binnen 15 dagen door KoopjeNU (Mob-Com) wordt geretourneerd, te rekenen vanaf het moment dat betreffende goederen in originele verpakking aan KoopjeNU (Mob-Com) zijn geretourneerd. De zichttermijn geldt alleen voor consumenten en voor bedrijven.

Artikel 5 - De bestelling

5.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan na ontvangst van het door de koper verschuldigde bedrag, tenzij tussen KoopjeNU (Mob-Com) en de koper anders is overeengekomen.

5.2 In geval van een kennelijke vergissing zal de koper KoopjeNU (Mob-Com) hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van KoopjeNU (Mob-Com) houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 6 - De uitvoering van de bestelling

6.1 KoopjeNU (Mob-Com) zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres van de koper dat het laatst aan KoopjeNU (Mob-Com) kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 KoopjeNU (Mob-Com) zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 2 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal KoopjeNU (Mob-Com) zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6.5 Het risico van beschadiging van artikel(en) berust tot het moment van bezorging bij KoopjeNU (Mob-Com).

6.6 Het risico van vermissing van artikel(en) bij verzending berust bij KoopjeNU (Mob-Com)

Artikel 7 - Prijzen

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen Nederland. Voor verzending naar overige landen zijn extra kosten aan gebonden.

7.2 De door KoopjeNU (Mob-Com) opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit tengevolge van voorzienbare omstandigheden, dan is KoopjeNU (Mob-Com) bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 8 - Betaling

8.1 De bestelling zal worden verzonden zodra de door de koper verschuldigde bedragen zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8.3 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan KoopjeNU (Mob-Com) te melden.

8.4 In geval van wanbetaling van de koper heeft KoopjeNU (Mob-Com) behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 - Levertijden

9.1 KoopjeNU (Mob-Com) streeft naar een levering binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van het verschuldigd bedrag, doch uiterlijk binnen 7 dagen. Wanneer deze termijn door oorzaken die in redelijkheid niet aan KoopjeNU (Mob-Com) kunnen worden toegerekend, wordt overschreden, dan zijn hier voor de koper geen rechten aan te ontlenen.

9.2 Bij gebreke van levering binnen 7 dagen na -verkoop op afstand- door oorzaken die in redelijkheid aan KoopjeNU (Mob-Com) te wijten zijn, is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige (schade)vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een andere afspraak hebben gemaakt.

Artikel 10 - Garantie

10.1 KoopjeNU (Mob-Com) hanteert standaard fabrieksgarantie van 12 maanden op alle merkartikelen of afwijkend zoals vermeld bij artikelomschrijving

10.2 Gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege andere oorzaken die in het maatschappelijk verkeer in redelijkheid niet aan KoopjeNU (Mob-Com) toegerekend kunnen worden, doen iedere garantie vervallen.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.

11.3 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door KoopjeNU (Mob-Com) van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van KoopjeNU (Mob-Com) ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de overmachttoestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

Artikel 12 - Privacy

12.1 Uw Persoonlijke gegevens zullen nimmer aan partners of derden worden verstrekt. Hiermee wordt voldaan aan de Wet op de Privacy.

Artikel 13 - Rechtskeuze en geschillen

13.1 Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.